V následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace o zpracování osobních údajů společností Telestica Czech Republic s.r.o. Informace se týkají způsobu nakládání s osobními údaji na základě právního základu pro zpracování osobních údajů či na základě Vámi uděleného souhlasu.

1. Kdo bude vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Telestica Czech Republic s.r.o. IČ 02105314, se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno (dále jen Telestica).

Jaké osobní údaje o našich zákaznících zpracováváme?

Údaje, které zpracováváme na základě souhlasu či právního základu jsou osobní a identifikační údaje, provozní a lokalizační údaje.

Osobní a identifikační údaje jsou jméno a příjmení, titul, trvalé bydliště a zasílací adresa, rodné číslo a číslo občanského průkazu či pasu, obchodní firma či název, místo podnikání, adresa sídla, IČ a DIČ, telefonické a e-mailové spojení.

Provozním údajem se rozumí údaje zpracovávané pro potřeby přenosu informací sítí nebo pro účtování služeb, zejména telefonní číslo volaného, telefonní číslo volajícího, začátek a konec spojení, datum a frekvence uskutečněného spojení, konfigurační údaje, způsob a objem využívaných služeb a cena za služby. Lokalizačním údajem se rozumí jakékoliv údaje zpracovávané v síti týkající se zeměpisné polohy koncového zařízení účastníka.

2. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od zákazníků a z veřejných zdrojů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).

3. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje zákazníků?

Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme především za účelem plnění uzavřených smluv. Nicméně je využíváme také za účelem zasílání obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Jedná se vesměs o služby podobné těm, které jsme již zákazníkovi poskytli. Tyto údaje můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát tento účel využití již neodmítl.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení zasláním zprávy na e-mail telestica@telestica.cz.

Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. V rámci poskytování služeb je někdy třeba se zákazníky komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou.

4. Jak osobní údaje zpracováváme?

Společnost Telestica je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Telestica či oprávněným zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Aktuální seznam našich zpracovatelů naleznete zde.

5. Soubory Cookies

Naše webové stránky www.telestica.cz pro svou činnost využívají takzvané cookies. Webové stránky dále používají službu Google Analytics a případně i další služby poskytované zejména společnostmi Google, Inc. (dále jen Google), Facebook Inc. nebo Automattic Inc. (dále spolu jako jiné společnosti). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Jedná se o textové soubory, které slouží k měření návštěvnosti webových stránek www.telestica.cz, k přizpůsobení zobrazení webových stránek a pro cílení reklamy. Tyto soubory cookies odešle konkrétní navštívená stránka do Vašeho prohlížeče a umožní nám zaznamenat informace o Vaší návštěvě, rozpoznat Vaše zařízení apod.

Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google, jinými společnostmi a naší společností.

Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

6. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem a do doby, než pominou veškeré právní základy pro zpracování osobních údajů nebo do odvolání souhlasu. Po takto ukončených oprávněních pro zpracování osobních údajů budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

7. Jak osobní údaje chráníme?

Telestica přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou u nás pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. K ochraně osobních údajů používáme šifrovanou komunikaci, datová úložiště i fyzické dokumenty sloužící k ukládání osobních údajů máme uchovány v bezpečném prostředí, veškerá úložiště jsou opatřena unikátními přístupovými hesly, ve všech zařízeních máme nainstalované antivirové programy.

Přístup k osobním údajům je udělen jen pracovníkům, či smluvním partnerům, kteří je potřebují k výkonu práce na principu nutnosti. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem.

Na vyžádání je společnost Telestica povinna poskytnout vaše osobní údaje státním orgánům (Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol apod.).

8. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat e-mailem na telestica@telestica.cz).

Právo na opravu

Pokud subjekt zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné a skončila archivační doba, automaticky osobní údaje mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (vedení účetnictví apod.), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování

Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat na e-mail na telestica@telestica.cz), pokud: I) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo II) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo III) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo IV) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo vznést námitku

Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Telestica provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Telestica odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Nevyhoví-li Telestica žádosti podle předchozí věty, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených údajů.

Telestica Czech Republic s.r.o., Bašty 413/2, 602 00 Brno
e-mail: telestica@telestica.cz
tel: +420 730 731 732

10. Závěr

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 1.5.2018. a jsou k dispozici on-ine na webových stránkách www.telestica.cz. Společnost Telestica je oprávněna tyto zásady v případě potřeby změnit způsobem sjednaným pro změnu podmínek používání služeb.